[EVENT] - TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ đến

Event 6 : Thú Cưng Bảo Phẩm

Sự kiện | 


Event 6 : Thú Cưng Bảo Phẩm

Event 6 : Thú Cưng Bảo Phẩm

Thời gian: từ 10:00 18/11 - 23:59 24/11/2016

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tăng cấp Thú Cưng từ cấp 5 đến cấp 9 không bị giảm phẩm chất