[EVENT] - BẢO RƯƠNG THẦN BÍ

Từ đến

Event 5 : Thú Cưỡi Bảo Phẩm

Sự kiện | 


Event 5 : Thú Cưỡi Bảo Phẩm

Event 5 : Thú Cưỡi Bảo Phẩm

Thời gian: từ 10:00 11/11 - 23:59 17/11/2016

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tăng cấp Thú Cưỡi từ cấp 5 đến cấp 9 không bị giảm phẩm chất