1900 561 558
( 2000đ/phút )

NHIỆM VỤ QUỐC GIA

Hướng dẫn


Bao gồm 2 loại nhiệm vụ :  Nhiệm vụ Tiêu diệt Quốc Sư nước khác và Nhiệm vụ Tham quan nước khác

Sau đây tiểu nữ xin mạn phép được hướng dẫn các Tiên nhân các bước để hoàn thành các nhiệm vụ này nhé .

  1.      THAM QUAN NƯỚC KHÁC

Người chơi ở 1 nước có thể nhận 2 nhiệm vụ Tham quan nước khác

Ví dụ : Người chơi ở nước Đường có thể nhận 2 nhiệm vụ : Tham quan nước Hán và Tham quan nước Tần.

Tại bản đồ Thiên Duyên Thành, tìm gặp Thái Sư để nhận nhiệm vụ.

Nhận nhiệm vụ Tham Quan _ Đến tham quan Hoàng Cung nước khác

Sau khi nhận xong các nhiệm vụ, bảng nhiệm vụ của Thái Sử sẽ hiển thị các nhiệm vụ đang trong trạng thái Đang Làm

Nhấp bản đồ Thế giới để đến Biên Cảnh (Thiên Lại Thành)

 

Tại bản đồ Thiên Lại Thành đến Góc Tử Thần để qua nước khác.

Sau khi đã đến nước cần Tham quan, người chơi phải tự di chuyển đến Thiên Duyên Thành của nước khác, không được sử dụng Định Tinh Bàn để di chuyển tức thời, vì khi sử dụng Định Tinh Bàn người chơi sẽ bị đưa về nước của mình.

Sau khi đến được Thiên Duyên Thành của nước khác, người chơi tiếp tục tìm đến Hoàng Cung để vào tham quan.

Khi người chơi vào khu vực Hoàng Cung là đã hoàn thành nhiệm vụ Tham quan nước khác. Người chơi về Thái Sư của nước mình trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

  1.      TIÊU DIỆT QUỐC SƯ

Tương tự như nhiệm vụ Tham quan nước khác, người chơi đến Thái Sư để nhận nhiệm vụ Tiêu diệt Quốc Sư của nước khác.

Ví dụ : Người chơi ở nước Đường có thể nhận 2 nhiệm vụ : Tiêu diệt Quốc Sư nước Hán và Tiêu diệt Quốc Sư nước Tần.

Người chơi cũng đến Biên Ải (Thiên Lại Thành) và tự di chuyển vào Hoàng Cung nước khác để tiêu diệt Quốc Sư.

Sau khi tiêu diệt thành công Quốc Sư, người chơi trở về Thái Sư của nước mình trả nhiệm vụ và nhận thưởng.